Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 419 / 26.07.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 50 от заседание
на ОбС, проведено на 26.07.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 419

ОТНОСНО: Оставане на училища от Община Лясковец в Списъка на средищните училища при актуализирането му за учебната 2018/2019 г.

На основание чл.17, ал.1, т.3 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.3 от ПМС № 128/29.06.2017 г. за определяне на критерии за включване в Списъка за средищните детски градини и училища, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Общински съвет - Лясковец предлага на Министерството на образованието и науката да останат включени в Списъка на средищните детски градини и училища в Република България при актуализирането му за учебната 2018/2019 година, следните училища:

1. Средно училище „Максим Райкович” - гр. Лясковец, с адрес: гр. Лясковец, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. „Манастирска” № 1 и

2. Обединено училище „Петко Рачев Славейков” - с. Джулюница, с адрес: с. Джулюница, общ. Лясковец, обл. Велико Търново, ул. „Стефан Стамболов” № 1.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/