Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 415 / 21.06.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 49 от заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 415

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност”, по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност”, по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., съгласно Заповед № РД09-240/12.03.2018 г. на Заместник-министъра на земеделието, храните и горите.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност” по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” на Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.”, по обявен прием на проекти, съгласно Заповед № РД09-240/12.03.2018 г. на Заместник-министъра на земеделието, храните и горите.

2. Общински съвет - Лясковец декларира, че дейностите по проект: „Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност” отговарят на Стратегическа цел II: „Постигане на устойчиво и балансирано развитие на техническата и зелената инфраструктура за по-добро качество на живот”, приоритет 2.1. „Подобряване на техническата инфраструктура”, специфична цел 2.1.4 „Подобряване на материално-техническата база и внедряване на мерки за енергийна ефективност в публична инфраструктура” от Общинския план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 – 2020 г.

3. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за кандидатстване с проект: „Реконструкция на сграда на общинска администрация Лясковец с цел подобряване на енергийната ефективност” при спазване условията за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения № BG06RDNP001-7.008 – Енергийна ефективност „Реконструкция, ремонт, оборудване и/или обзавеждане на общински сгради, в които се предоставят обществени услуги, с цел подобряване на тяхната енергийна ефективност”, по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/