Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 413 / 21.06.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 49 от заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 413

ОТНОСНО: Приемане на изменение на Решение № 402/31.05.2018 г. на Общински съвет - Лясковец, относно участие на Община Лясковец като партньор по проект № ROBG 413: „Приказки за култура, история и природа”, одобрен за финансиране по приоритетна ос 2 „Зелен регион”, специфична цел 2.1 „Да се подобри устойчивото използване на природното наследство и ресурси и на културното наследство” по „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния - България 2014 - 2020 г.“.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец изменя точка 1 от свое Решение № 402/31.05.2018 г., като числото „12 027,21 евро” става „12 033,21 евро“ и текстът придобива следната редакция:

„Общински съвет - Лясковец одобрява размера на собствения принос на Община Лясковец по проект № ROBG 413 „Приказки за култура, история и природа”, одобрен за финансиране по приоритетна ос 2 „Зелен регион”, специфична цел 2.1. „Да се подобри устойчивото използване на природното наследство и ресурси и на културното наследство” по Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния - България 2014 - 2020 г., представляващ 2% (два процента) или 12 033,21 евро от стойността на бюджета на проекта за Община Лясковец (601 366.24 евро), необходим за изпълнението на дейностите по проекта.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/