Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 412 / 21.06.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 49 от заседание
на ОбС, проведено на 21.06.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 412

ОТНОСНО: Отписване на публичен ВиК актив Регионална пречиствателна станция за отпадъчни води за градовете Горна Оряховица, Лясковец и Долна Оряховица, изграден по програма ISPA на ЕС, с Разрешение за ползване № СТ-12-1209/21.12.2007 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и т.23, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.13, ал.1, т.7 от Закона за водите и във връзка с отмяната на ал.2 от същия член (отм. с ДВ, бр. 58 от 2015 г.) и искане вх.№ РД-02-3293/11.06.2018 г. от Председателя на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД гр. Велико Търново.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец дава съгласие да бъде отписан от баланса на Община Лясковец актив - публична държавна собственост „Регионална пречиствателна станция за отпадъчни води за градовете Горна Оряховица, Лясковец и Долна Оряховица” с балансова стойност 3 553 758.11 лв. (три милиона петстотин петдесет и три хиляди седемстотин петдесет и осем лева и единадесет стотинки).
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/