Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 410 / 31.05.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 48 от заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 410

ОТНОСНО: Разпореждане с имот - частна общинска собственост

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1, чл.54, ал.1, т.2, чл.55, т.1, чл.57, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец и в изпълнение на Решение № 386/29.03.2018 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХIХ-506, 503, находящ се в кв. 106 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на гр. Лясковец, с площ 586 кв.м, подробно описан в Акт за частна общинска собственост (АОС-ч) № 1156/28.02.2018 г., заедно с построената в него двуетажна паянтова жилищна сграда със застроена площ от 124 кв.м, едноетажна паянтова жилищна сграда със застроена площ от 30 кв.м, едноетажна паянтова жилищна сграда със застроена площ от 45 кв.м и едноетажна паянтова жилищна сграда със застроена площ от 124 кв.м, при начална тръжна цена 15 292.76 лв. без вкл. ДДС и депозит за участие в размер на 1 529.28 лв.

2. Сделката се облага частично с ДДС, като данъкът ще бъде начислен съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) върху доставката на урегулиран поземлен имот, която е облагаема сделка.

3. Публичният търг с тайно наддаване за продажба на обекта по т. 1 да се проведе на 13.07.2018 г. от 10:00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Лясковец, ет. 1.
4. Плащането на достигната при търга цена, както и дължимия ДДС върху облагаемата доставка да се извърши в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец:
Банка „ДСК” ЕАД - филиал Лясковец
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF,
код за вид плащане: 445600.

5. Местен данък в размер на 2.8% върху достигната при търга цена без ДДС да се заплати в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец:
Банка „ДСК” ЕАД - филиал Лясковец
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF,
код за вид плащане: 442500.

6. Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарна оценка в размер на 180.00 лв. за обекта по т. 1, да се заплатят в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове в касата на Община Лясковец - стая № 19.

7. Такса „Административна услуга” в размер на 25.00 лв. за обекта по т. 1, да се заплати в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет Лясковец, в левове в Информационния център в Община Лясковец.
Непарични платежни средства за плащанията по т. 4 – т. 7 не се приемат.

8. Утвърждава тръжната документация за обекта по т. 1, както и договора за продажба като неразделна част от нея.

9. Тръжна документация за обекта по т. 1 се закупува в Информационния център на Община Лясковец, след заплащане на такса от 50.00 лв. в срок до 17:00 часа на 11.07.2018 г.

10. Определя срок за подаване на пликове с оферти - до 17:00 часа на 12.07.2018 г. в Информационния център на Община Лясковец.

11. Депозитът за участие за обекта по т. 1 да се внася в срок до 12.07.2018 г. вкл. по следната банкова сметка на Община Лясковец:
Банка „ДСК” ЕАД - филиал Лясковец
IBAN BG63STSA93003300180001
BIC: STSABGSF

12. В търга могат да участват всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия изискуемите документи, посочени в тръжната документация. Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлагания на търга обект.

13. При неявяване на кандидати, повторен търг с тайно наддаване за продажба на обекта по т. 1 да се проведе на 20.07.2018 г. в същия час, на същото място, при същите условия.

14. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг - до 17:00 часа на 18.07.2018 г., подаване на пликове с оферти - до 17:00 часа на 19.07.2018 г., внасяне на депозит за участие - до 19.07.2018 г. вкл.

15. Възлага на Кмета на Община Лясковец провеждането на публичния търг с тайно наддаване за обекта по т. 1 и сключването на договор за продажба със спечелилия участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/