Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 408 / 31.05.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 48 от заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 408

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за трасе на техническа инфраструктура извън границите на урбанизирана територия - външна канализация за поземлен имот (ПИ) № 113053, местност „Добревец” по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.124а, ал.1, във връзка с ал.5 и чл.124б, ал.1 във връзка с чл.125, ал.1 и ал.2 от Закона за устройство на територията (ЗУТ), в изпълнение на чл.124а, ал.1 от ЗУТ.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец дава разрешение за изработване Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за определяне трасе за външна канализация за поземлен имот с № 113053, местност „Добревец” по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, общ. Лясковец.

2. Общински съвет - Лясковец одобрява Задание за изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП - ПП) за определяне трасе за външна канализация за поземлен имот с № 113053, местност „Добревец” по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец.

3. На основание чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията настоящето решение не подлежи на оспорване.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/