Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 407 / 31.05.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 48 от заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 407

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване (ПУП - ПЗ) извън границите на урбанизирана територия, за поземлени имоти с № 145020 и № 145053 по Картата за възстановената собственост на землището на гр. Лясковец, местност „Клена”.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, във връзка с ал.5 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване с обхват:
- поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 145020 с площ от 3 499 дка и начин на трайно ползване „нива”;

- поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 145053 с площ от 10 199 дка и начин на трайно ползване „за търговски център и складове” по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, местност „Клена” с цел промяна предназначението на земеделската земя в съществуващите граници на поземлен имот № 145020 с установяване на зона от вида „предимно производствена” и обединяването му с урегулиран поземлен имот №145053.

2. Общински съвет - Лясковец одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване и План за регулация на поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразени с № 145020 с начин на трайно ползване „нива” по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, местността „Клена”.

3. На основание чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията настоящото решение не подлежи на оспорване.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/