Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 406 / 31.05.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 48 от заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 406

ОТНОСНО: Вземане на решения от Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” - гр. Велико Търново, на редовно годишно събрание.

На основание чл.17, ал.1, т.1 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.51 от Закона за общинската собственост и чл.17, т.1 и т.2 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, приета от Общински съвет - Лясковец, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

I. Възлага на представителя на Община Лясковец в Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД – д-р Ивелина Хараламбиева Гецова, да гласува на Общото събрание на акционерите на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов” АД с ЕИК 1045110514, насрочено за 05.06.2018 г. (ново при липса на кворум – за 20.06.2018 г.) по въпросите, включени в дневния ред по следния начин:

1. По т. 11 от дневния ред – Промяна в капитала на дружеството, с проект на решение: „ОСА приема промяната в капитала на дружеството, съгласно предложението от акционера Държавата”, да гласува „против” при вземане на следното решение: „ОСА приема промяната в капитала на дружеството, съгласно предложението от акционера Държавата”.

2. По т. 12 от дневния ред – Вземане на решение за промени в Устава на дружеството, с проект на решение: „ОСА приема предложената от акционера Държавата промяна в Устава на дружеството”, да гласува „против” при вземане на следното решение: „ОСА приема предложената от акционера Държавата промяна в Устава на дружеството”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/