Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 403 / 31.05.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 48 от заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 403

ОТНОСНО: Годишен финансов отчет на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД за 2017 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.10, ал.1, т.3 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 13 гласа „за”, „против” няма и 3 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема представения доклад за дейността на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД гр.Лясковец, отчетите за приходите и разходите и баланса за 2017 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/