Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 402 / 31.05.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 48 от заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 402

ОТНОСНО: Участие на Община Лясковец като партньор по проект № ROBG 413: „Приказки за култура, история и природа”, одобрен за финансиране по приоритетна ос 2 „Зелен регион”, специфична цел 2.1 „Да се подобри устойчивото използване на природното наследство и ресурси и на културното наследство” по „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния - България 2014 - 2020 г.“.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец одобрява размера на собствения принос на Община Лясковец по проект № ROBG 413 „Приказки за култура, история и природа”, одобрен за финансиране по приоритетна ос 2 „Зелен регион”, специфична цел 2.1 „Да се подобри устойчивото използване на природното наследство и ресурси и на културното наследство” по Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния - България 2014 - 2020 г., представляващ 2% (два процента) или 12 027,21 евро от стойността на бюджета на проекта за Община Лясковец (601 366,24 евро), необходим за изпълнение на дейностите по проекта.

2. Община Лясковец да осигури необходимата наличност от финансов ресурс до неговото възстановяване от „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния - България 2014 - 2020 г.“.

3. Одобрява следните позиции на екипа за изпълнение на одобрения проект, а именно:
- Мениджър проект – 1 позиция;
- Мениджър събития – 1 позиция.

4. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за подписване на договор за безвъзмездна финансова помощ за Община Лясковец като партньор по проект № ROBG 413 „Приказки за култура, история и природа”, одобрен за финансиране по приоритетна ос 2 „Зелен регион”, специфична цел 2.1 „Да се подобри устойчивото използване на природното наследство и ресурси и на културното наследство” по „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния - България 2014 - 2020 г.„.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/