Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 401 / 31.05.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 48 от заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 401

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Пътят на традициите - нови измерения в съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на град Лясковец”, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” покана по мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура” от стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ „Лясковец - Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.007, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Пътят на традициите - нови измерения в съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на град Лясковец”, по обявена от СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица”, по мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”, от стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица”, по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.007, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие.

2. Общински съвет - Лясковец декларира, че дейностите по проект: „Пътят на традициите - нови измерения в съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на град Лясковец” отговарят на Приоритет 3.3: „Осъвременяване, подобряване и разнообразяване на културната среда”, специфична цел 3.3.2 „Поддържане, обновяване и модернизация на материално-техническата база на културните институции”, специфична цел 3.3.3 „Насърчаване на творческите индустрии като елемент на културната среда на община Лясковец” и специфична цел 3.3.5. „Проучване, разработване и социализация на обекти от археологическото и културно наследство” от Общинския план за развитие на Община Лясковец за периода 2014 - 2020 г.

3. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за кандидатстване с проект: „Пътят на традициите - нови измерения в съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство на град Лясковец”, по мярка МИГ01 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата. Съхраняване, развитие и валоризиране на специфичната местна идентичност и местната култура”, от стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ - Лясковец - Стражица” по процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване № BG06RDNP001-19.007, по Програма за развитие на селските райони 2014 - 2020, чрез Водено от общностите местно развитие.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/