Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 400 / 31.05.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 48 от заседание
на ОбС, проведено на 31.05.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 400

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Иновативен модел на социално-икономическа интеграция в Община Лясковец” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” - Компонент 1, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж”.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23, чл.59 - чл.61 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец с проект: „Иновативен модел на социално-икономическа интеграция в Община Лясковец”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” - Компонент 1, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 - 2020 г.

2. Одобрява текста на проект за Споразумение за общинско сътрудничество между Община Лясковец от една страна и от друга страна Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” с ЕИК 104590738, „Аркус” АД с ЕИК 129007079 и Обединено училище „П. Р. Славейков” - с.Джулюница с БУЛСТАТ 000122730 (Приложение VII от Условията за кандидатстване - Споразумение между кандидат и партньори), което да бъде подписано на основание чл. 59 и сл. от ЗМСМА, за съвместно реализиране на дейностите по подготовка и изпълнение на проект: „Иновативен модел на социално-икономическа интеграция в Община Лясковец”.

3. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подпише Споразумение за общинско сътрудничество между Община Лясковец от една страна и от друга страна Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” с ЕИК 104590738, „Аркус” АД с ЕИК 129007079 и Обединено училище „П. Р. Славейков” - с. Джулюница с БУЛСТАТ 000122730, както и да подготви необходимите документи за кандидатстване с проект: „Иновативен модел на социално- икономическа интеграция в Община Лясковец” по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” - Компонент 1, финансирана по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 - 2020 г.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/