Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 399 / 26.04.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 47 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 399

ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общо събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2, чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местата администрация (ЗМСМА), чл.198е, ал.5 от Закона за водите (ЗВ), и чл.5, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВК), във връзка с чл.39, ал.2 и ал.4 и чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА и в изпълнение на Заповед № 1320/04.08.2017 г. на Кмета на Община Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Общински съвет - Лясковец оправомощава представителя на Община Лясковец в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново – Кмета на Община Лясковец, при провеждане на извънредното заседание на Общото събрание на 15.05.2018 г., да гласува по предложения дневен ред по следния начин:

1. По т. 1 от дневния ред – Одобряване текста и приемане на решение за сключване на Допълнително споразумение № 2 за изменение и допълнение на Договор № АВК-ВТ-63/21.04.2016 година за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги па реда на Закона за водите (чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите), с ВиК оператора – „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Приема решение за сключване на Допълнително споразумение № 2 за изменение и допълнение на Договор № АВК-ВТ-63/21.04.2016 година за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги па реда на Закона за водите (чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите), с ВиК оператора – „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново”.
2. По т. 2 от дневния ред – Съгласуване на бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, за регулаторния период, определен с разпоредбите на § 14, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 58 от 2015 г.) – 01.01.2017 г. – 31.12.2021 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Съгласува бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, за регулаторния период, определен с разпоредбите на § 14, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 58 от 2015г.) – 01.01.2017 г. – 31.12.2021 г.”
3. По т. 3 от дневния ред – Одобряване на Предложение на подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи – Вик системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост през 2018 година, да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Одобрява Предложение на подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи – Вик системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост през 2018 година.”
4. По т. 4 от дневния ред - Други – при обсъждане на възникнали въпроси във връзка с бъдещата дейност на асоциацията по ВиК – да гласува „за”, „против” или „въздържал се” съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Лясковец.

ІІ. На основание чл. 198е, ал. 3, предложение ІІ от Закона за водите и чл. 5, ал. 5, предложение ІІ от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, при невъзможност на Кмета на Община Лясковец да участва в извънредното заседание на Общото събрание на 15.05.2018 г., определя за представител на Община Лясковец в Общото събрание на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново”, инж. Росица Лазарова Господинова – Заместник - кмет на Община Лясковец.

ІІІ. Възлага на представителя на Община Лясковец - инж. Росица Лазарова Господинова – Зам. кмет на Община Лясковец, в случай на невъзможност кмета на общината да присъства на извънредното заседание на 15.05.2018 г. на Общото събрание на асоциацията по ВиК, да гласува по предложения дневен ред по следния начин:

1. По т. 1 от дневния ред – Одобряване текста и приемане на решение за сключване на Допълнително споразумение № 2 за изменение и допълнение на Договор № АВК-ВТ-63/21.04.2016 година за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги па реда на Закона за водите (чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите), с ВиК оператора – „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Приема решение за сключване на Допълнително споразумение № 2 за изменение и допълнение на Договор № АВК-ВТ-63/21.04.2016 година за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги па реда на Закона за водите (чл. 198п, ал. 1, предложение първо от Закона за водите), с ВиК оператора – „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново”.
2. По т. 2 от дневния ред – Съгласуване на бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, за регулаторния период, определен с разпоредбите на § 14, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 58 от 2015 г.) – 01.01.2017 г. – 31.12.2021 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 5 от Закона за водите, да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Съгласува бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, за регулаторния период, определен с разпоредбите на § 14, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ, бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ, бр. 58 от 2015г.) – 01.01.2017 г. – 31.12.2021 г.”
3. По т. 3 от дневния ред – Одобряване на Предложение на подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи – Вик системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост през 2018 година, да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Одобрява Предложение на подробна инвестиционна програма за инвестиции в активи – Вик системи и съоръжения, публична държавна и публична общинска собственост през 2018 година.”
4. По т. 4 от дневния ред - Други – при обсъждане на възникнали въпроси във връзка с бъдещата дейност на асоциацията по ВиК – да гласува „за”, „против” или „въздържал се” съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/