Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 398 / 26.04.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 47 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 398

ОТНОСНО: Откриване на процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир „Джамова чешма“, представляващ имот № 000728 в землището на гр. Лясковец, чрез отдаването му под наем.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), § 12, т.2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за водите (обн. ДВ бр. 103 от 2013 г., изм. и доп. ДВ бр. 58 от 2015 г.), чл.14, ал.7 от Закона за общинската собственост, чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет -Лясковец, във връзка с писмо с изх. № 07-467/23.03.2018 г. на Министъра на земеделието и храните.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, 1 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Открива процедура за избор на оператор на язовирна стена за възлагане на стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир - публична общинска собственост, представляващ имот № 000728 (язовир „Джамова чешма“) с площ 22.710 дка по Картата на възстановената собственост на землището гр. Лясковец, описан в Акт за публична общинска собственост № 267/16.01.2018 г.

2. Изборът на оператор да се осъществи чрез предоставяне под наем за срок от 10 години на имот № 000728 (язовир „Джамова чешма“) с площ 22.710 дка по Картата на възстановената собственост на землището гр. Лясковец, след провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

3. Началната тръжна цена за месечен наем на имота по т. 1 е в размер на 81.07 лв. без вкл. данък върху добавената стойност (ДДС). Сделката е облагаема по ЗДДС, като данъкът ще бъде начислен съгласно чл. 45, ал. 5, т. 2 от ЗДДС върху достигната крайна тръжна цена за месечен наем.
4. Депозит за участие в размер на 97.29 лв., представляващ 10% от годишната начална тръжна цена за месечен наем.

5. Наемът за обекта по т. 1 ще се актуализира годишно с инфлационния индекс на потребителските цени (средногодишен ИПЦ предходна година), публикуван от Националния статистически институт.

6. Специфични условия към участниците в търга:

6.1. Участниците в търга трябва да бъдат юридически и физически лица, регистрирани по Търговския закон (ТЗ), които в деня на търга следва да представят съответните документи, че разполагат със служител „Хидроспециалист“ за осъществяване на дейностите по стопанисване, поддържане и експлоатация на язовирни стени и на съоръженията към тях, възложени му от Община Лясковец.

6.2. Стопанските дейности, които могат да се осъществяват в обекта са следните: риборазвъждане и отглеждане на риба и други водни организми, както и получената по съответните технологии продукция от тях, любителски и стопански риболов, спортен риболов, при условие че не се застрашава техническото състояние на язовирната стена и съоръженията към нея и тяхната безопасна експлоатация.

7. Допълнителни условия: След сключване на договора, операторът на язовирна стена трябва да извърши следните действия:

7.1. Снабдяване с разрешително за ползване на воден обект на основание Закона за водите (ЗВ);

7.2. Вписване в регистъра на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА), на основание Закона за рибарството и аквакултурите (ЗРА) – в случай, че обектът се ползва за риборазвъждане и отглеждане на риба и други водни организми;

7.3. Спазване на изискванията на Закона за водите, Наредбата за условията и реда за осъществяване на техническата и безопасната експлоатация на язовирните стени и на съоръженията към тях, както и на контрол за техническото им състояние (обн. ДВ бр. 81/14.10.2016 г.), Правилника за правилна и безопасна експлоатация и поддържане на съоръженията от хидромелиоративната инфраструктура и действащото българско законодателство.

7.4. Спазване на нормативните актове по опазване на околната среда с опазване на водния ресурс и на екосъобразното и рационалното му използване, санитарно – хигиенните и ветеринарно – медицинските изисквания.

7.5. Разходите по други мероприятия за изпълнение на предписания от специализираните контролни органи, свързани с обезопасяването и сигурността на язовира, са за сметка на оператора на язовирна стена.

8. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви тръжната документация, да организира и проведе процедурата по избор на оператор на язовирна стена, за възлагане стопанисването, поддръжката и експлоатацията на язовир „Джамова чешма“, представляващ имот № 000728 в землището на гр.Лясковец, чрез отдаването му под наем, както и да сключи договор със спечелилия участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/