Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 397 / 26.04.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 47 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 397

ОТНОСНО: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2018 година в Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема информацията за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2018 година в Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/