Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 396 / 26.04.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 47 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 396

ОТНОСНО: Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец през 2017 година.

На основание чл.17, ал.1, т.5 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.26а, ал.3 - ал.5 от Закона за народните читалища.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец приема представения Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец през 2017 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/