Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 394 / 26.04.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 47 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 394

ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето за 2018 година.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.21, ал.1, т.1 от Закона за закрила на детето и чл.3, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето, във връзка с предложение изх.№ 0402-08-00-1237/11.04.2018 г. на Дирекция „Социално подпомагане” - Горна Оряховица.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Общинска програма за закрила на детето за 2018 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/