Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 393 / 26.04.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 47 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 393

ОТНОСНО: Актуализация на План за действие за интегриране на ромската общност на територията на община Лясковец 2015 - 2020 година, приет с Решение № 570/17.02.2015 г. на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с одобрена концепция на Община Лясковец за изпълнение на мерки за приобщаване на уязвими групи по интегрирана процедура, финансирана по Оперативна програма (ОП) „Развитие на човешките ресурси” и ОП „Наука и образование за интелигентен растеж”, по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с интегрирано проектно предложение BG05M9OP001-2.018 „Социално-икономическа интеграция на уязвими групи. Интегрирани мерки за подобряване достъпа до образование” – Компонент 1, във връзка и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общинския съвет - Лясковец дава съгласие за актуализация на План за действие за интегриране на ромската общност на територията на община Лясковец 2015 - 2020 година, приет с Решение № 570/17.02.2015 г. на Общински съвет - Лясковец, като одобрява следните допълнения на мерки за постигане на приоритетите на План за действие за интегриране на ромската общност на територията на Община Лясковец:

• Включване на нова мярка за постигане на приоритет „Образование”:
Допълва се мярка 9 по следния начин: „Повишаване на езиковите и социални умения на децата, влизащи за пръв път в образователни институции”.

• Включване на нова мярка за постигане на приоритет „Заетост и социално включване”:
Допълва се мярка 8 по следния начин: „Създаване на Център за развитие на общността и назначаване на местен медиатор в с. Джулюница”.

• Включване на нова мярка за постигане на приоритет „Култура и Медии”:
Допълва се мярка 5 по следния начин: „Провеждане на кампании, общностни дискусии, общностни събития и др.”.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по актуализиране на План за действие за интегриране на ромската общност на територията на община Лясковец 2015 - 2020 година.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/