Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 392 / 26.04.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 47 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 392

ОТНОСНО: Одобряване на изразходените средства за командировка на Кмета на Община Лясковец и на Председателя на Общински съвет - Лясковец за първото тримесечие на 2018 година.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), съгласно възникналото трудово правоотношение въз основа на избор на Кмета на общината и на Председателя на Общински съвет по реда на чл.26, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с изпълнението на чл.8, ал.4 от Наредбата за командировките в страната, приета с Постановление № 72 на Министерски съвет от 1986 година и чл.15, ал.1 от Наредба за служебните командировки и специализации в чужбина.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Одобрява средствата за командировки на д-р Ивелина Хараламбиева Гецова - Кмет на Община Лясковец, за първото тримесечие на 2018 година, както следва:
- на територията на страната - многократно пътуване до гр. София и еднократно пътуване до гр. Ловеч - общо 217,72 лв.
- в чужбина – Унгария - общо 178.36 лв.

II. Одобрява средствата за командировки на Даниела Тодорова Арабаджиева - Председател на Общински съвет - Лясковец, за първото тримесечие на 2018 година, както следва:
- на територията на страната – еднократно пътуване до гр. София - 67.72 лв.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/