Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 391 / 26.04.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 47 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 391

ОТНОСНО: Трансформиране на целевата субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране разходите на общината за извършване на неотложни текущи ремонти на общински пътища и на улична мрежа.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал. 1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.87, ал.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г. и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.5 от ЗМСМА.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” няма и 1 „въздържал се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец дава съгласие Кмета на Община Лясковец да направи предложение до Министъра на финансите за трансформиране на средствата от целевата субсидия за капиталови разходи от § 31-13 в целеви трансфер в § 31-18, както следва:

Наименование:

Целева субсидия § 31-13 § 51-00 било става
1. гр. Лясковец, основен ремонт на
ул. „Стойчо Куркев“ 134 300 0
Всичко: 134 300 0


Целеви трансфер § 31-18 § 10-30
било става

1. гр. Лясковец, ул. „Стойчо Куркев“ 0 58 045
2. гр. Лясковец, ул. „Бузлуджа“ 0 23 532
3. гр. Лясковец, ул. „Максим Райкович“ 0 52 723

Всичко: 0 134 300


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/