Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 389 / 26.04.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 47 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 389

ОТНОСНО: Създаване на Постоянна комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.36, ал.1 във връзка с чл.72, ал.2, т.3 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Създава Постоянна комисия по Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество, в състав от седем члена, както следва:

Председател: Даниела Тодорова Арабаджиева.

Членове:

1. Тодор Димитров Тодоров;

2. Деян Николов Рачев;

3. Сергей Христов Добрев;

4. Златко Христов Войводов;

5. Румен Иванов Стойков;

6. Иван Димитров Арабаджиев.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/