Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 388 / 26.04.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 47 от заседание
на ОбС, проведено на 26.04.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 388

ОТНОСНО: Попълване състава на комисии в Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.1 и чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.17, ал.2 и чл.19 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 17 общински съветника и след проведено гласуване – със 17 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Избира общинския съветник Емилия Атанасова Жилиева - от квотата на местна коалиция „БСП, ЗС „Александър Стамболийски”, АБВ, БДЦ” за:

1.1. член на постоянната комисия „Икономическо развитие, земеделие, еврофондове, приватизация и следприватизационен контрол, и концесии”.

1.2. член на постоянната комисия „Образование, култура, православна църква, вероизповедания, етика, спазване на Правилника, контрол на решенията”.

1.3. член на временната комисия за изработване Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/