Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 386 / 29.03.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 46 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 386

ОТНОСНО: Включване на имоти - частна общинска собственост, в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2018 година.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.8, ал.9 от Закона за общинската собственост, във връзка с Решение № 358/25.01.2018 г. на Общински съвет - Лясковец, и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост в Община Лясковец през 2018 г. в Раздел Б. Разпореждане с имоти - общинска собственост, т. І. Продажба на имоти - общинска собственост, със следните имоти - частна общинска собственост, както следва:

1.1. Урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІІ - за производствено-складова дейност, в кв. 132 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на гр. Лясковец, целият с площ 4963 кв.м, описан в Акт за частна общинска собственост № 1153/16.02.2018 г.

1.2. Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХХ - 503, 506, в кв. 106 по ПУП - ПР на гр. Лясковец, описан в АОС (частна) № 1155/28.02.2018 г. с площ 506 кв.м, с административен адрес: гр. Лясковец, ул. „Васил Левски”.

1.3. Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХХІХ - 506, 503, в кв. 106 по ПУП - ПР на гр. Лясковец, описан в АОС (частна) № 1156/28.02.2018 г. с площ 586 кв.м, с административен адрес: гр. Лясковец, ул. „Васил Левски”.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да предприеме необходимите действия по подготовка на разпореждането с имотите - частна общинска собственост, описани в т. 1.


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/