Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 384 / 29.03.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 46 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 384

ОТНОСНО: Приемане Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2017 г.

На основание чл.21, ал.1, т.24 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.66а от Закона за общинската собственост и чл.15, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец приема Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2017 година.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/