Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 382 / 29.03.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 46 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 382

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на проект за частично изменение на действащия Подробен устройствен план - План за регулация на гр.Лясковец и План за застрояване, в обхвата на урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за озеленяване в квартал 68 по ПУП на гр. Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, във връзка с ал.5 от Закона за устройство на територията.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец дава разрешение за изработване на проект за частично изменение на Подробен устройствен план на гр. Лясковец - План за регулация и План за застрояване, с който в обхвата на съществуващия урегулиран поземлен имот (УПИ) І - за озеленяване в квартал 68, се обособява нов УПИ I - 1326 с ново предназначение ,,за комплексно обществено обслужване”, при нормативи за застрояване на преобладаваща територия от вида ,,комплексно обществено обслужване” (КОО) - плътност на застрояване (Пзастр.) 60%; озеленена площ (П озел.) 40%, като 25% от нея трябва да бъде осигурена за озеленяване с дървесна растителност; интензивност на застрояване (К инт.) 2,0 ; начин на застрояване: свързан в два имота.

2. На основание чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията настоящото решение не подлежи на оспорване.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/