Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 380 / 29.03.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 46 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 380

ОТНОСНО: Отчет за изпълнението на Регионална Програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново (2014-2020 г.), приета с Решение № 606/28.05.2015 г. на Общински съвет - Лясковец.

На основание чл.20 във връзка с чл.17, т.8 и чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.52, ал.9 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема отчета за изпълнението на Регионална Програма за управление на отпадъците на регион Велико Търново (2014-2020 г.) за 2017 г.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/