Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 377 / 29.03.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 46 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 377

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от ЗМДТ.

На основание чл.21, ал.1, т.7 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), в изпълнение на чл.8, ал.6 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и във връзка с чл.6, ал.1 и ал.3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл.9 от Закона за местните данъци и такси.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя и допълва Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цените на услугите в Община Лясковец, съгласно чл. 9 от Закона за местните данъци и такси, по следния начин:

§ 1. В чл. 11, ал. 1, т. 1, изразът „е в сила до 31.12.2017 г.” се заменя с израза „в сила до 31.12.2019 г.“.

§ 2. В чл. 11, ал. 1, т. 4 изразът „е в сила до 31.12.2017 г.” се заменя с израза „в сила до 31.12.2019 г.“.

§ 3. В чл. 11, ал. 6 изразът „е в сила до 31.12.2017 г.” се заменя с израза „в сила до 31.12.2019 г.“.

§ 4. В чл. 11, ал. 7 изразът „е в сила от 01.01.2018 г.” се заменя с израза „в сила от 31.12.2019 г.“.

§ 5. В чл. 12, ал. 3 изразът „лицата по чл. 15” се заменя с израза „лицата по чл. 9“, като текстът придобива следната редакция:

(3) Общината уведомява лицата по чл. 9 за дължимите от тях такси за съответния период и за сроковете за плащане.

§ 6. Преходните и заключителни разпоредби се допълват с § 29 със следното съдържание:
„§ 29. Настоящото изменение и допълнение влиза в сила от 01.01.2018 г.”

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/