Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 376 / 29.03.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 46 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 376

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 362/25.01.2018 г. на Общински съвет - Лясковец, за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2018 г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.3. от свое Решение № 362/25.01.2018 г., като числото „1 300 657 лв.” става „1 176 102 лв.”, като текстът придобива следната редакция:
т. 1.3. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2018 г.:
За капиталови разходи са планирани 1 176 102 лв., от тях:
1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 321 612 лв. за:
- 268 600 лв. целева субсидия;
- 53 012 лв. постъпления от продажба на нефинансови активи по § 40-00;
1.3.2. За средства от Европейския съюз – 854 490 лв.
съгласно Приложение № 4 и Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 9.
1.3.3. За текущ ремонт от § 40-00 – 21 000 лв., в т.ч. за с. Джулюница – сграда кметство 3 000 лв., ритуална зала в с. Джулюница – 10 000 лв., ДГ „Радост” – гр. Лясковец ремонт ВиК – 3 000 лв. и дофинанасиране НЧ „Развитие - 1894“ - с. Драгижево – 5 000 лв.
1.3.4. За ремонтно – възстановителни работи на ул. „Мизия”, ул. „Янтра” и ул. „Панайот Хитов” в с. Драгижево – 286 635 лв., предоставени с ПМС №260/24.11.2017 г.
1.3.5. Преходен остатък от целеви трансфер от 2017 г. в размер на 234 лв., в т.ч. 230 лв. за ремонт на IV клас пътища и 4 лв. за ремонт на улична мрежа.

Наименование:

А). Целеви трансфер § 31-13 § 51-00
било става
1. Рехабилитация на детска площадка за деца
до 3 години и ремонт и възстановяване на ограда -
Детска ясла „Мир“ - гр. Лясковец 44 000 41 753
2. Ремонт на сервизни помещения в НУ „Н.Козлев“ 10 000 12 247
Всичко: 54 000 54 000

Б). За средства от Европейския съюз § 51-00
било става
„Мрежа за зелени работни места - насърчаване
на екотуризма и биологичното земеделие, като
иновативни механизми за заетост и устойчиво местно
развитие в селските райони в трансграничната
област Румъния-България” 527 647 403 092
Всичко: 527 647 403 092


Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/