Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 375 / 29.03.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 46 от заседание
на ОбС, проведено на 29.03.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 375

ОТНОСНО: Одобряване на бюджетната прогноза на Община Лясковец за периода 2019 - 2021 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.83, ал.2 от Закона за публичните финанси (ЗПФ), Решение № 51/31.01.2018 г. на Министерския съвет за бюджетната процедура за 2019 година, указанията за подготовката и представянето на бюджетните прогнози от първостепенните разпоредители с бюджет за периода 2019 - 2021 г. на Министерството на финансите и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет -Лясковец, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.5 от ЗМСМА.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец одобрява Бюджетна прогноза за местните дейности за периода 2019 - 2021 г., съгласно Приложения №№ 1, 6г, 8 и 8а.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/