Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 371 / 26.02.2018

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 45 от заседание
на ОбС, проведено на 26.02.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 371

ОТНОСНО: Утвърждаване на списък на пасищата, мерите и ливадите от общинския поземлен фонд на Община Лясковец за общо ползване за стопанската 2018/2019 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.37и, ал.3 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чл.98, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец определя пасищата, мерите и ливадите за общо ползване съгласно Списък на имоти от общинския поземлен фонд (ОПФ) на Община Лясковец, представляващи пасища, мери и ливади за общо ползване (Приложение № 1).
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/
Приложение № 1