Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 370 / 26.02.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 45 от заседание
на ОбС, проведено на 26.02.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 370

ОТНОСНО: Доклад за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Лясковец през 2017 г.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.7, ал.2, изречение II от Закона за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема Доклада за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Община Лясковец през 2017 г.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/