Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 369 / 26.02.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 45 от заседание
на ОбС, проведено на 26.02.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 369

ОТНОСНО: Приемане на План за изпълнение на Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Лясковец през 2018 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец приема План за изпълнение на Стратегията за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Лясковец през 2018 г.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/