Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 368 / 26.02.2018

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 45 от заседание
на ОбС, проведено на 26.02.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 368

ОТНОСНО: Провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособена територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново.

На основание чл.21, ал.1, т.15 и ал.2, чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.5 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 13 гласа „за”, „против” няма и 2 „въздържали се”, Общински съвет

Р Е Ш И :

І. Оправомощава представителя на Община Лясковец в Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново – Кмета на Община Лясковец, при провеждане на заседание на общото събрание на 27.02.2018 г., да гласува по предложения дневен ред по следния начин:

1. По т. 1 от дневния ред – Приемане на отчета за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново за 2017 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от ЗВ и чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията на дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Приема отчета за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново за 2017 г.”

2. По т. 2 от дневния ред – Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново за 2017 г., на основание чл. 9, ал. 2 във връзка с чл. 26, ал. 3 от Правилника за организацията на дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Приема отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново за 2017 г.”

3. По т. 3 от дневния ред – Приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново за 2018 г., на основание чл. 9, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Приема бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново за 2018 г.”, като на основание чл. 21, ал. 2 от Правилника за организацията на дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация вноската на държавата е в размер на 15 000.00 лв. (петнадесет хиляди лева и 00 ст.).
Приема вноските на общините в проектобюджета на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, съобразно процентното съотношение на гласовете им, да бъдат в размер, както следва:

Представител на
държава / общини
% съотношение Размер на вноската в лева (2018 г.)
1. Държавата, за сметка на бюджета на МРРБ 35.00 % 15000
2. Община Велико Търново 22.30 % 9560
3. Община Горна Оряховица 11.74 % 5034
4. Община Елена 2.37 % 1016
5. Община Златарица 1.00 % 429
6. Община Лясковец 3.37 % 1445
7. Община Павликени 6.00 % 2573
8. Община Полски Тръмбеш 3.63 % 1557
9. Община Свищов 10.75 % 4610
10. Община Стражица 3.20 % 1372
11. Община Сухиндол 0.64 % 275

4. По т. 4 от дневния ред - Други – при обсъждане на възникнали въпроси във връзка с бъдещата дейност на асоциацията по ВиК – да гласува „за”, „против” или „въздържал се” съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Лясковец.

ІІ. На основание чл. 198е, ал. 3, предложение ІІ от Закона за водите и чл. 5, ал. 5, предложение ІІ от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, при невъзможност на кмета на общината да участва в Общото събрание на 27.02.2018 г., определя за представител на Община Лясковец в Общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, г-жа Даниела Тодорова Арабаджиева – Председател на Общински съвет Лясковец.

ІІІ. Възлага на представителя на Община Лясковец - г-жа Даниела Тодорова Арабаджиева – Председател на Общински съвет Лясковец, в случай на невъзможност кмета на общината да присъства на заседанието на 27.02.2018 г. на Общото събрание на асоциацията по ВиК, да гласува по предложения дневен ред по следния начин:

1. По т. 1 от дневния ред – Приемане на отчета за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново за 2017 г., на основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от ЗВ и чл. 9, ал. 2 от Правилника за организацията на дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Приема отчета за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново за 2017 г.”

2. По т. 2 от дневния ред – Приемане на отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново за 2017 г., на основание чл. 9, ал. 2 във връзка с чл. 26, ал. 3 от Правилника за организацията на дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Приема отчета за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД - гр. Велико Търново за 2017 г.”

3. По т. 3 от дневния ред – Приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново за 2018 г., на основание чл. 9, ал. 2 във връзка с чл. 21, ал. 1 от Правилника за организацията на дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, да гласува „за” за вземане на следното решение:
„Приема бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци” ООД, гр. Велико Търново за 2018 г.”, като на основание чл. 21, ал. 2 от Правилника за организацията на дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация вноската на държавата е в размер на 15 000.00 лв. (петнадесет хиляди лева и 00 ст.).
Приема вноските на общините в проектобюджета на „Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци” ООД, гр. Велико Търново, съобразно процентното съотношение на гласовете им, да бъдат в размер, както следва:

Представител на
държава / общини
% съотношение Размер на вноската в лева (2018 г.)
1. Държавата, за сметка на бюджета на МРРБ 35.00 % 15000
2. Община Велико Търново 22.30 % 9560
3. Община Горна Оряховица 11.74 % 5034
4. Община Елена 2.37 % 1016
5. Община Златарица 1.00 % 429
6. Община Лясковец 3.37 % 1445
7. Община Павликени 6.00 % 2573
8. Община Полски Тръмбеш 3.63 % 1557
9. Община Свищов 10.75 % 4610
10. Община Стражица 3.20 % 1372
11. Община Сухиндол 0.64 % 275

4. По т. 4 от дневния ред - Други – при обсъждане на възникнали въпроси във връзка с бъдещата дейност на асоциацията по ВиК – да гласува „за”, „против” или „въздържал се” съобразно вътрешните си убеждения и интересите на Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/