Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 367 / 26.02.2018

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 45 от заседание
на ОбС, проведено на 26.02.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 367

ОТНОСНО: Създаване на „Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец”.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА и Споразумение за партньорство между Община Лясковец и Сдружение „Платформа АГОРА - Активни граждански общности за развитие и алтернатива” по проект: „Активни общности: изграждане на капацитет за промяна”, финансиран от Фондация „Америка за България” по Договор за отпускане на грант № CIV.0110.20150525/31.07.2015 г., и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Създава „Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец” за финансиране на инициативи, насърчаващи развитието на гражданското общество, подобряване на средата и качеството на живот, които се реализират в рамките на Община Лясковец в полза на местната общност.

2. Определя средства в размер на 8 000 лв. (осем хиляди лева) от общинския бюджет за „Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец”.

3. Приема общ бюджет на „Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец” за 2018 г. в размер на 16 000 лв. (шестнадесет хиляди лева), от които 8 000 лв. (осем хиляди лева) от бюджета на Община Лясковец и 8 000 лв. (осем хиляди лева) от Сдружение „Платформа АГОРА - Активни граждански общности за развитие и алтернатива”, като 10% от средствата са за организационно-административно обслужване на фонда. Бюджета на „Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец” ще се разпределя по ред и начин, утвърдени от Общински съвет - Лясковец, съгласно Правила за организацията, дейността и управлението на „Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец” (Приложение № 1).

4. Определя Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група - Лясковец - Стражица“ с БУЛСТАТ 175866893, регистрирано като юридическо лице с нестопанска цел в обществена полза с Решение № 64/08.04.2010 г. на Окръжен съд - Велико Търново по ф.д. № 14/2010 г., за администратор на „Фонд за подкрепа на местни инициативи - Лясковец“.

5. Възлага на Кмета на Община Лясковец изпълнението на решението.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/
Приложение № 1