Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 366 / 26.02.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 45 от заседание
на ОбС, проведено на 26.02.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 366

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец с проект „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж в община Лясковец” към Фонд „Социална закрила”, мярка за реализиране на проекти за изграждане на нова, реконструкция и модернизация на съществуваща материална база за предоставяне на социални услуги.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец с проектно предложение: „Модернизиране на кухненското оборудване и обзавеждане на Домашен социален патронаж в община Лясковец” към Фонд „Социална закрила” за 2018 година.

2. Общински съвет - Лясковец дава съгласие за осигуряване на собствено финансово участие на Община Лясковец в размер на 10 % (десет процента) от общата стойност на одобрения бюджет на проекта, но не повече от 3 000 лева (три хиляди лева).

3. Възлага на Кмета на Община Лясковец да извърши всички необходими действия по подготовката на проектното предложение и кандидатстване пред Фонд „Социална закрила”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/