Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 364 / 25.01.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 44 от заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 364

ОТНОСНО: Заявление за ползване под наем на помещение в сградата на „Медицински център І” гр.Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.15, ал.3 от Наредбата за реда и условията за упражняване правата на Община Лясковец върху общинската част от капитала на търговските дружества, във връзка със молба с вх.№ 9/10.01.2018 г. от Ваня Стефанова Стамова и становище с изх.№ 3/12.01.2018 г. от управителя на „Медицински център I - Лясковец” ЕООД.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец разрешава на управителя на „Медицински център І - Лясковец” ЕООД да сключи договор за отдаване под наем на стоматологичен кабинет, намиращ се на трети етаж в сградата на „Медицински център І” в гр. Лясковец, с Ваня Стефанова Стамова от гр.Горна Оряховица, адрес: ул. „Юрий Гагарин” № 49 Б, при наемна цена, определена съгласно Методика за определяне на наемни цени на общинско имущество и съобразно становището на управителя на „Медицински център I - Лясковец” ЕООД.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/