Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 361 / 25.01.2018

 

О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 44 от заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 361

ОТНОСНО: Календарна план-сметка за спортните и младежките дейности в Община Лясковец за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г.

На основание чл.17, ал.1, т.10, чл.21, ал. 1, т.6 и т.12 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и чл.4а, т.1 и чл.59, ал.2, т.1 и т.2 от Закона за физическото възпитание и спорта, както и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Утвърждава Календарна план-сметка за спортните и младежките дейности в Община Лясковец за периода от 01.04.2018 г. до 31.12.2018 г., съгласно Приложение № 1.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/
Приложение № 1