Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 357 / 25.01.2018

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 44 от заседание
на ОбС, проведено на 25.01.2018 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 357

ОТНОСНО: Изменение на Решение № 51/28.01.2016 г. на Общински съвет - Лясковец, за одобряване общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия.

На основание чл.21, ал.1, т.2 и чл.27, ал.4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Изменя свое Решение № 51/28.01.2016 г., за одобряване общата численост и структурата на общинската администрация в Община Лясковец и кметствата на нейната територия, по следния начин:

„І. На основание чл. 21, ал. 1, т. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общински съвет - Лясковец одобрява общата численост в дейност „Други служби и дейности по осигуряване, подпомагане и заетост” - 7 броя.

2. Настоящето решение влиза в сила от 01.01.2018 г.

3. Възлага на Кмета на Община Лясковец в качеството му на работодател по чл. 44, ал. 1, т. 3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация на служителите в общинска администрация, да предприеме необходимите действия за привеждане на общата численост и структура на общинска администрация в Община Лясковец в съответствие с взетото решение.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/