Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 356 / 28.12.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 43 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 356

ОТНОСНО: План за работа на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2018 година.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.13, т.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Приема План за работа на Общински съвет - Лясковец през първото полугодие на 2018 година, както следва:

МЕСЕЦ ЯНУАРИ
1. Одобряване общата численост и структурата на общинска администрация в Община Лясковец.
2. Приемане Годишна програма за управление и разпореждане с имоти -общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост през 2018 г.
3. Приемане на Годишен план за приватизация на общински нежилищни имоти, невключени в имуществото на общински търговски дружества, по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол през 2018 г.
4. Приемане бюджета на Община Лясковец за 2018 година.
5. Издаване на запис на заповед от Сдружение „МИГ-Лясковец-Стражица в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция.
6. Издаване на запис на заповед от Община Лясковец в полза на Държавен фонд „Земеделие” - Разплащателна агенция, за обезпечаване на авансово плащане по Договор № 04/07/2/0/00679 от 19.09.2017 г. за отпускане на безвъзмездна финансова помощ за проект: „Ремонт и обновяване на Читалище „Напредък - 1870”, гр. Лясковец”, по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони”, подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” по Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020 г.
7. Кандидатстване на Община Лясковец по проект: „Красива България” - кампания 2018 г.
8. Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за четвъртото тримесечие на 2017 година.
9. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
1. Приемане на отчета на бюджета на Община Лясковец за 2017 година.
2. Управление и разпореждане с общинско имущество.
3. Отчет за изпълнение на решенията на Общински съвет - Лясковец, през второто полугодие на 2017 г.
4. Отчет за дейността на Общински съвет - Лясковец, през второто полугодие на 2017 г.

МЕСЕЦ МАРТ
1. Одобряване на бюджетната прогноза на Община Лясковец за 2019 година - 2021 година.
2. Културен календар на Община Лясковец за периода от месец април до края на месец декември 2018 г. и План - сметка на необходимите средства за обезпечаване на проявите, включени в културния календар.
3. Предложение относно План - сметка на спортните прояви заложени в Спортния календар на Община Лясковец за 2018 г.
4. Приемане План за изпълнение на Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания в Община Лясковец през 2018 година.
5. Поемане на общински дълг - кредит от Фонд за органите на местно самоуправление в България „ФЛАГ” ЕАД за изпълнение на проект „Мрежа за зелени работни места” - Насърчаване на екотуризъм и биологично земеделие, както новаторски механизми за заетост и устойчиво местно развитие в селските райони в областта на Румъния-България.
6. Отчет на Регионална програма за управление на отпадъците - регион Велико Търново с модул Община Лясковец 2014 - 2020 г., приета с Решение № 606/28.05.2015 г. на Общински съвет - Лясковец.
7. Приемане отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2017 г.
8. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ АПРИЛ
1. Информация за актуализирано разпределение на променените бюджети по плана на бюджета на Община Лясковец за първото тримесечие на 2018 година.
2. Приемане на Общинска програма за закрила на детето 2018 г.
3. Отчет за дейността на читалищата в Община Лясковец през 2017 година.
4. Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за пролетно-летния сезон на 2018 г. в Община Лясковец.
5. Управление и разпореждане с общинско имущество.
6. Одобряване изразходените средства за командировка на кмета на Община Лясковец и председателя на Общински съвет - Лясковец за първото тримесечие на 2018 година.

МЕСЕЦ МАЙ
1. Управление и разпореждане с общинско имущество.

МЕСЕЦ ЮНИ
1. Управление и разпореждане с общинско имущество.
2. Предложения за удостояване на почетен гражданин и заслужили граждани в област икономиката, спорта, образованието и културата.
3. План за работа на Общински съвет - Лясковец през второто полугодие на 2018 година.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/