Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 353 / 28.12.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 43 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 353

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет и във връзка със заявление с вх. № М-3177/01.12.2017 г. от „Амбулатория за първична медицинска помощ - Групова практика по дентална медицина - Дами - Дент” ООД, представлявано от д-р Мише Тодороски - управител.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот - публична общинска собственост, представляващ: помещение с площ 17.18 кв.м (лекарски кабинет № 2), находящо се в сградата на Кметство с. Добри дял - Здравна служба, ет. 2, построена в урегулиран поземлен имот (УПИ) ІІ-344 - за административно и делово обслужване (АДО) в кв. 19 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) на с. Добри дял, общ. Лясковец, актуван с Акт за публична общинска собственост АОС-п № 75/10.12.2004 г., за кабинет по дентална медицина, при начална тръжна цена за месечен наем в размер на 69.77 лв. без вкл. данък върху добавената стойност (ДДС). Сделката е облагаема по ЗДДС, като данъкът ще бъде начислен съгласно чл. 45, ал. 5, т. 2 от ЗДДС върху достигната крайна тръжна цена за месечен наем.

2. Наемът на обекта по т. 1 да се актуализира годишно с инфлационния индекс на потребителските цени (средногодишен ИПЦ предходна година), публикуван от Националния статистически институт.

3. Възлага на кмета на Община Лясковец да организира провеждането на публичен търг с тайно наддаване по реда на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/