Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 352 / 28.12.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 43 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 352

ОТНОСНО: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1, чл.54, ал.1, т.2, чл.55, т.1, чл.57, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец и в изпълнение на Решение № 339/30.11.2017 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 867, за който е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) V- общински, находящ се в кв. 55 по Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация на с. Козаревец, общ. Лясковец, с площ 1 473 кв.м, при начална тръжна цена 9 870,00 лв. без вкл. ДДС и депозит за участие в размер на 987,00 лв.

2. Сделката се облага с ДДС, като данъкът ще бъде начислен съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) върху доставката на урегулиран поземлен имот, която е облагаема сделка.

3. Публичният търг с тайно наддаване за продажба на обекта по т. 1 да се проведе на 09.02.2018 г. от 11:00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Лясковец, ет. 1.

4. Плащането на достигната при търга цена, както и дължимия ДДС върху облагаемата доставка да се извърши в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец:
Банка „ДСК” ЕАД - филиал Лясковец
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 445600

5. Режийни разноски в размер на 2% върху достигната при търга цена без ДДС да се заплатят в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец:
Банка „ДСК” ЕАД - филиал Лясковец
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 448007

6. Местен данък в размер на 2.8% върху достигната при търга цена без ДДС да се заплати в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец:
Банка „ДСК” ЕАД - филиал Лясковец
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 442500

7. Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарна оценка в размер на 60,00 лв. за обекта по т. 1, да се заплатят в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове в касата на Община Лясковец – стая № 19.

8. Такса „Административна услуга” в размер на 25,00 лв. за обекта по т. 1, да се заплати в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове в Информационния център в Община Лясковец.
Непарични платежни средства за плащанията по т. 4 – т. 8 не се приемат.

9. Утвърждава тръжната документация за обекта по т. 1, както и договора за продажба като неразделна част от нея.

10. Тръжна документация за обекта по т. 1 се закупува в Информационния център на Община Лясковец, след заплащане на такса от 50,00 лв. в срок до 17.00 часа на 07.02.2018 г.

11. Определя срок за подаване на пликове с оферти - до 17:00 часа на 08.02.2018 г. в Информационния център на Община Лясковец.

12. Депозитът за участие за обекта по т. 1 да се внася в срок до 08.02.2018г. вкл. по следната банкова сметка на Община Лясковец:
Банка „ДСК” ЕАД - филиал Лясковец
IBAN BG63STSA93003300180001
BIC: STSABGSF

13. В търга могат да участват всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия изискуемите документи, посочени в тръжната документация. Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлагания на търга обект.

14. При неявяване на кандидати, повторен търг с тайно наддаване за продажба на обекта по т. 1 да се проведе на 16.02.2018 г. в същия час, на същото място, при същите условия.

15. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг – до 17:00 часа на 14.02.2018 г., подаване на пликове с оферти - до 17:00 часа на 15.02.2018 г., внасяне на депозит за участие – до 15.02.2018 г. вкл.

16. Възлага на Кмета на Община Лясковец провеждането на публичния търг с тайно наддаване за обекта по т. 1 и сключването на договор за продажба със спечелилия участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/