Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 343 / 28.12.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 43 от заседание
на ОбС, проведено на 28.12.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 343

ОТНОСНО: Приемане на допълнение и изменение на Решение № 216/26.01.2017 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2017 г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец прави вътрешно-компенсирани промени, съгласно Приложение № 1.

2. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.3. от свое Решение № 216/26.01.2017 г., като числото „3 473 308 лв.” става „3 474 577 лв.” и текстът придобива следната редакция:

„т. 1.3. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2017 г.:
А). За капиталови разходи са планирани 3 474 577 лв., от тях:
1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 1 089 299 лв. за:
- 125 600 лв. целева субсидия;
- 17 914 лв. остатък от целеви трансфер от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за общ устройствен план;
- 117 973 лв. постъпления от продажба на нефинансови активи по § 40-00;
- 71 654 лв. от МРРБ за общ устройствен план;
- 640 013 лв. от Национален доверителен екофонд;
- 109 890 лв. заем от Фонд ФЛАГ;
- 4 986 лв. трансфер от ПУДООС;
- 1 269 лв. по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии в системата на предучилищното и училищното образование”.
1.3.2. За средства от Европейския съюз – 2 385 278 лв.
съгласно Приложение № 4 и Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 9, в това число:

Наименование:
Трансфер по § 31-00 § 52-00
било става
1. ДГ „Пчелица“ - интерактивна дъска 0 1 269.00
Всичко: 0 1 269.00


3. Общински съвет - Лясковец изменя т. 2. от свое Решение № 216/26.01.2017 г., като текстът придобива следното съдържание:

„2. Определя, съгласно чл. 11 от Закона за общинския дълг, както следва:
2.1. Максимален размер на новия общински дълг за 2017 г. – 609 890 лв.;
2.2. Максимален размер на общинския дълг към края на 2017 г. – 554 890 лв.“

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/