Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 337 / 30.11.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 41 от заседание
на ОбС, проведено на 30.11.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 337

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), чл.14, ал.7 и ал.8 от Закона за общинската собственост, чл.7, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет и чл.17 от Наредбата за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на Община Лясковец, приета от Общински съвет, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 10 години на част от имот - публична общинска собственост, представляващ терен с площ 30.25 кв.м в УПИ V - за павилиони и озеленяване, кв. 26 по Подробен устройствен план на гр. Лясковец за поставяне на 1 (един) брой павилион с предназначение: търговска дейност, съгласно Подробна схема № 18 - Л-ц - актуализация, одобрена от Главния архитект на Община Лясковец, при начална тръжна цена за месечен наем в размер 57.78 лв. и депозит за участие - 10 % от началния годишен наем в размер на 69.33 лв.

2. Актуализацията на наемната цена да се извършва с инфлационния индекс на потребителските цени (средногодишен ИПЦ предходна година), публикуван от Националния статистически институт.

3. Разходите, свързани с ползването на наетата площ, са за сметка на наемателя.

4. Възлага на Кмета на Община Лясковец да изготви тръжна документация, да организира провеждането на публичния търг с тайно наддаване по реда на Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет и да сключи договор за наем със спечелилия търга участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/