Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 329 / 26.10.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 38 от заседание
на ОбС, проведено на 26.10.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 329

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване извън границите на урбанизирана територия, за поземлени имоти с № 143002, № 143003 и № 143004 по Картата за възстановената собственост на землището на гр. Лясковец, местност „Клена”.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, във връзка с ал.5 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване, с обхват:

- поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 143004 с площ от 6 500 м2 и начин на трайно ползване „лозе”;

- поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 143002 с площ 5 499м2 и начин на трайно ползване „хранителна промишленост” и

- поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 143003 с площ 4 999м2 и начин на трайно ползване „хранителна промишленост” по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местността „Клена” с цел промяна предназначението на земеделската земя в съществуващите граници на поземлен имот № 143004 и обединяването му с урегулирани поземлени имоти № 143002 и № 143003, с установяване на зона от вида „предимно производствена”, за новообособения урегулиран поземлен имот (проектен № 143066), включително парцеларни планове за елементите на необходимата техническа инфраструктура към имота.

2. Общински съвет - Лясковец одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 143004, начин на трайно ползване „лозе” по Картата за възстановена собственост на землището на гр.Лясковец, местността „Клена”.

На основание чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията настоящото решение не подлежи на оспорване.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/