Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 326 / 26.10.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 38 от заседание
на ОбС, проведено на 26.10.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 326

ОТНОСНО: Информация за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2017-2018 година в Община Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец приема информацията за състоянието на пътната обстановка и подготовка за есенно-зимния сезон на 2017-2018 година в Община Лясковец.
Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/