Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 323 / 26.10.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 38 от заседание
на ОбС, проведено на 26.10.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 323

ОТНОСНО: Приемане на изменение и допълнение на Решение № 216/26.01.2017 г. на Общински съвет - Лясковец за приемане на бюджета на Община Лясковец за 2017 г.

На основание чл.52, ал.1 и чл.21, ал.1, т.6 във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5 и в изпълнение на чл.54, ал.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА) и Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение, отчитане и контрол на бюджета на Община Лясковец, приета с Решение № 383/28.11.2013 г. на Общински съвет - Лясковец, в изпълнение на чл.44, ал.1, т.5 от ЗМСМА.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 14 гласа „за”, 1 „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец изменя т. 1.3. от свое Решение № 216/26.01.2017 г., като числото „3 602 154 лв.” става „3 607 140 лв.”, като текста придобива следната редакция:

„т. 1.3. Приема Инвестиционната програма в изпълнение на чл. 52 от Закона за държавния бюджет на Република България (ЗДБРБ) за 2017 г.:

А). За капиталови разходи са планирани 3 607 140 лв., от тях:
1.3.1. За капиталови разходи по бюджета са планирани 1 221 862 лв. за:
– 251 200 лв. целева субсидия;
– 17 914 лв. остатък от целеви трансфер от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ);
– 126 205 лв. постъпления от продажба на нефинансови активи по § 40-00;
– 71 654 лв. от МРРБ за общ устройствен план;
– 640 013 лв. от Национален доверителен екофонд;
– 109 890 лв. заем от Фонд ФЛАГ;
– 4 986 лв. трансфер от ПУДООС.
1.3.2. За средства от Европейския съюз – 2 385 278 лв.
съгласно Приложение № 4 и Разшифровка на капиталовите разходи, финансирани от приходи по § 40-00 – Постъпления от продажба на общински нефинансови активи съгласно чл. 127, ал. 2 от Закона за публичните финанси - Приложение № 9 в това число:

Наименование:
Трансфер от ПУДООС § 64-01 § 52-00
било става

1. ДГ с. Козаревец - Създаване на „Зелен кът”
в двора за занималня на открито към
Национална кампания „За чиста околна среда 2017” 0 4 986.00

Всичко: 0 4 986.00

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/