Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 321 / 28.09.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 37 от заседание
на ОбС, проведено на 28.09.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 321

ОТНОСНО: Разрешение за изработване на Подробен устройствен план – План за застрояване извън границите на урбанизирана територия за поземлен имот с № 140021 по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, местност „Чифлика”.

На основание чл.21, ал.1, т.11 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.124а, ал.1, във връзка с ал.5 и чл.124б, ал.1, във връзка с чл.125, ал.1 от Закона за устройство на територията.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец дава разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план - План за застрояване, с обхват поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 140021 с площ от 13 590 м2 и начин на трайно ползване „нива”, с цел промяна предназначението на земеделската земя в съществуващите граници на поземления имот и обособяване на урегулиран поземлен имот (УПИ) с установяване на показатели за зона от вида „смесена производствено-обслужваща”, включително парцеларни планове за елементите на необходимата техническа инфраструктура към имота.

2. Одобрява задание за изработване на Подробен устройствен план - План за застрояване на поземлен имот извън границите на урбанизираната територия, отразен с № 140021, начин на трайно ползване „нива” по Картата за възстановена собственост на землището на гр. Лясковец, местността „Чифлика”.

На основание чл. 124б, ал. 4 от Закона за устройство на територията настоящото решение не подлежи на оспорване.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/