Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 320 / 28.09.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 37 от заседание
на ОбС, проведено на 28.09.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 320

ОТНОСНО: Допълване на цялостната схема за разполагане на преместваеми обекти в насените места на територията на община Лясковец - град Лясковец.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2, във връзка с чл.27, ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.15, ал.2 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти и елементи на градското обзавеждане на територията на община Лясковец.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Общински съвет - Лясковец приема допълване на цялостната схема за разполагане на преместваеми обекти в насените места на територията на община Лясковец - град Лясковец, с един допълнителен обект в УПИ V - за жилищно строителство в кв. 98 по ПУП на гр. Лясковец.

2. Възлага на Кмета на Община Лясковец да възложи служебно да се изготвят допълнителна подробна схема в мащаб М 1:500 за обекта по точка 1 върху Кадастралния план на гр. Лясковец с нанесени подземни съоръжения.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/