Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 317 / 28.09.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 37 от заседание
на ОбС, проведено на 28.09.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 317

ОТНОСНО: Кандидатстване на Община Лясковец като водещ партньор с проектно предложение „Изграждане на система за предотвратяване и ранно предупреждение за наводнения” по 3-та (трета) покана за набиране на проектни предложения на „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния - България 2014-2020 г.”, по Приоритетна ос 3 „Безопасен регион”, специфична цел 3.1. „Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион”.

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.12, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА), в изпълнение на чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА и Общински план за развитие на Община Лясковец през 2014 - 2020 година, във връзка с публикуваните насоки за кандидатстване по 3-та покана за набиране на проектни предложения на „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния - България 2014-2020 г.”, по приоритетна ос 3 „Безопасен регион”, специфична цел 3.1. „Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион”.

При кворум от 16 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 16 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Дава съгласие за кандидатстване на Община Лясковец като водещ партньор с проектно предложение „Изграждане на система за предотвратяване и ранно предупреждение за наводнения” по 3-та (трета) покана за набиране на проектни предложения на „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния - България 2014-2020 г.”, по приоритетна ос 3 „Безопасен регион”, специфична цел 3.1. „Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион”.

2. Дава съгласие да се осигури изискуемото съфинансиране от 2% (два процента) собствен принос на Община Лясковец, като процент от общия бюджет на проекта за общината.

3. Възлага на Кмета на Община Лясковец да подготви необходимите документи за участие на Община Лясковец като водещ партньор в проектно предложение по „Програма за териториално сътрудничество INTERREG V-А Румъния - България 2014-2020 г.”, по приоритетна ос 3 „Безопасен регион”, специфична цел 3.1. „Подобряване на съвместното управление на риска в трансграничния регион”.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/