Герб на Лясковец

Община Лясковец

официален сайт

Решение № 313 / 28.09.2017

 


О Б Щ И Н С К И   С Ъ В Е Т   -   Л Я С К О В Е Ц

Препис-извлечение от
Протокол № 37 от заседание
на ОбС, проведено на 28.09.2017 г.


Р Е Ш Е Н И Е   № 313

ОТНОСНО: Разпореждане с имот - частна общинска собственост.

На основание чл.21, ал.1, т.8, чл.27, ал.4 и ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.35, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.35, ал.1, чл.54, ал.1, т.2, чл.55, т.1, чл.57, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, приета от Общински съвет - Лясковец и в изпълнение на Решение № 284/20.06.2017 г. на Общински съвет - Лясковец.

При кворум от 15 общински съветника и след проведено съгласно чл.27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и местната администрация поименно гласуване – с 15 гласа „за”, „против” и „въздържали се” няма, Общински съвет

Р Е Ш И :

1. Да се проведе публичен търг с тайно наддаване, съгласно Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, за продажба на имот - частна общинска собственост, представляващ имот с кадастрален № 2393, за който е отреден Урегулиран поземлен имот (УПИ) ХІ в кв. 10 по Подробен устройствен план - План за регулация на гр. Лясковец, с площ 645 кв.м, с административен адрес: ул. „Стефан Калинов“ № 4, описан в Акт за частна общинска собственост № 510/01.09.2004 г., при начална тръжна цена 12 262.86 лева без вкл. ДДС и депозит за участие в размер на 1 226.29 лева.

2. Сделката се облага с ДДС, като данъкът ще бъде начислен съгласно чл. 45, ал. 5, т. 1 от Закон за данък върху добавената стойност (ЗДДС) върху доставката на урегулиран поземлен имот, която е облагаема сделка.

3. Публичният търг с тайно наддаване за продажба на обекта по точка 1 да се проведе на 03.11.2017 г. от 9.00 часа в Заседателната зала в сградата на Община Лясковец, ет. 1.

4. Плащането на достигната при търга цена, както и дължимия ДДС върху облагаемата доставка да се извърши в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец:
Банка „ДСК” ЕАД - филиал Лясковец
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 445600

5. Режийни разноски в размер на 2% върху достигната при търга цена без ДДС да се заплатят в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец:
Банка „ДСК” ЕАД - филиал Лясковец
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 448007

6. Местен данък в размер на 2.8% върху достигната при търга цена без ДДС да се заплати в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове по следната банкова сметка на Община Лясковец:
Банка „ДСК” ЕАД - филиал Лясковец
IBAN BG54STSA93008400190000
BIC: STSABGSF, код за вид плащане: 442500

7. Разходите, направени от Община Лясковец за изготвяне пазарна оценка в размер на 100.00 лева за обекта по точка 1, да се заплатят в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове в касата на Община Лясковец - стая № 19.

8. Такса „Административна услуга” в размер на 25.00 лева за обекта по точка 1, да се заплати в седемдневен срок от влизане в сила на заповедта по чл. 66, ал. 1 от Наредбата за реда за управление, придобиване и разпореждане с общинско имущество, в левове в Информационния център в Община Лясковец.
Непарични платежни средства за плащанията по т. 4 – т. 8 не се приемат.

9. Утвърждава тръжната документация за обекта по точка 1, както и договора за продажба като неразделна част от нея.

10. Тръжна документация за обекта по точка 1 се закупува в Информационния център на Община Лясковец, след заплащане на такса от 50.00 лева в срок до 17:00 часа на 01.11.2017 г.

11. Определя срок за подаване на пликове с оферти - до 17:00 часа на 02.11.2017 г. в Информационния център на Община Лясковец.

12. Депозитът за участие за обекта по точка 1 да се внася в срок до 02.11.2017 г. вкл. по следната банкова сметка на Община Лясковец:
Банка „ДСК” ЕАД - филиал Лясковец
IBAN BG63STSA93003300180001
BIC: STSABGSF

13. В търга могат да участват всички физически и юридически лица, представили пред тръжната комисия изискуемите документи, посочени в тръжната документация. Не се допускат до участие в търга пълномощници, представляващи няколко физически и юридически лица, които желаят съвместно да закупят предлагания на търга обект.

14. При неявяване на кандидати, повторен търг с тайно наддаване за продажба на обекта по точка 1 да се проведе на 10.11.2017 г. в същия час, на същото място, при същите условия.

15. Определя срок за закупуване на тръжна документация за участие в повторния търг - до 17:00 часа на 08.11.2017 г., подаване на пликове с оферти - до 17:00 часа на 09.11.2017 г., внасяне на депозит за участие - до 09.11.2017 г. вкл.

16. Възлага на Кмета на Община Лясковец провеждането на публичния търг с тайно наддаване за обекта по точка 1 и сключването на договор за продажба със спечелилия участник.

Вярно с оригинала! Председател на ОбС: /Д. Арабаджиева/